persiangig
04 مرداد 1401 - 09:34

شراکت، علت چشم پوشی شهرداری از ساختمان‌های ناایمن

عضو شورای شهر تهران گفت: بعضی مواقع شهرداری به عنوان شریک در پروژه‌ها، از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و از تخلفات می‌گذرد.

احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور امروز خود اظهار کرد: عدم زیرساخت‌های قانونی که در رأس آنها شفافیت است منجر به حادثه ساختمان متروپل شد.

وی در ادامه بیان کرد: بعضی مواقع شهرداری به عنوان شریک در پروژه‌ها، از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و از تخلفات می‌گذرند.

صادقی تاکید  کرد:  ۱۷۳ ساختمان شهرداری تهران در گروه آسیب پذیری وجود دارد و لیست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن جدا از ساختمان‌های شهرداری تهران است.احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور امروز خود اظهار کرد: عدم زیرساخت‌های قانونی که در رأس آنها شفافیت است منجر به حادثه ساختمان متروپل شد.

وی در ادامه بیان کرد: بعضی مواقع شهرداری به عنوان شریک در پروژه‌ها، از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و از تخلفات می‌گذرند.

صادقی تاکید  کرد:  ۱۷۳ ساختمان شهرداری تهران در گروه آسیب پذیری وجود دارد و لیست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن جدا از ساختمان‌های شهرداری تهران است.

احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور امروز خود اظهار کرد: عدم زیرساخت‌های قانونی که در رأس آنها شفافیت است منجر به حادثه ساختمان متروپل شد.

وی در ادامه بیان کرد: بعضی مواقع شهرداری به عنوان شریک در پروژه‌ها، از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و از تخلفات می‌گذرند.

صادقی تاکید  کرد:  ۱۷۳ ساختمان شهرداری تهران در گروه آسیب پذیری وجود دارد و لیست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن جدا از ساختمان‌های شهرداری تهران است.

احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور امروز خود اظهار کرد: عدم زیرساخت‌های قانونی که در رأس آنها شفافیت است منجر به حادثه ساختمان متروپل شد.

وی در ادامه بیان کرد: بعضی مواقع شهرداری به عنوان شریک در پروژه‌ها، از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و از تخلفات می‌گذرند.

صادقی تاکید  کرد:  ۱۷۳ ساختمان شهرداری تهران در گروه آسیب پذیری وجود دارد و لیست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن جدا از ساختمان‌های شهرداری تهران است.

باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری

شناسه خبر: 466024